Zasady i warunki

Niniejsze warunki mają zastosowanie do korzystania na całym świecie ze stron internetowych ismartgate i Gogogate obsługiwanych przez firmę Gogogate INC. i jej podmioty stowarzyszone. Niniejsze warunki mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 Prawa własności.

Prawa autorskie/znak towarowy.
Ta strona, w tym między innymi projekt, tekst, oprogramowanie, rysunki, konfiguracje, grafika i inne materiały ("Treść") są chronione prawem autorskim. Zawartość nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, oprawiana, reprodukowana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana, przesyłana lub sprzedawana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Gogogate INC. z wyjątkiem możliwości pobierania i drukowania Treści do celów, które nie są konkurencyjne lub uwłaczające dla Gogogate INC. i jej podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców. Użytkownik zgadza się zachować wszystkie prawa autorskie lub inne materiały zastrzeżone w stanie nienaruszonym i nie przekazywać żadnych Treści innym osobom, chyba że powiadomi je o zobowiązaniach wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, a one zgodzą się je zaakceptować. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Treści jest surowo zabronione. Inne znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe, nazwy lub logo produktów oraz nazwy lub logo spółek wyświetlane w Witrynie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Oprogramowanie.
Wszelkie oprogramowanie lub aplikacje powiązane z produktem ismartgate, w tym wszelkie pliki, obrazy generowane przez oprogramowanie, kod i dane towarzyszące oprogramowaniu (łącznie "Oprogramowanie"), używane lub dostępne za pośrednictwem Witryny, mogą być używane przez użytkownika wyłącznie w celu uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z niej w celach wyraźnie określonych w Witrynie, pod warunkiem, że takie zastosowania nie są konkurencyjne w stosunku do produktu ismartgate. Gogogate INC. , jej podmioty stowarzyszone, usługodawcy i partnerzy biznesowi zachowują pełny i całkowity tytuł do wszystkich praw własności intelektualnej, które mogą posiadać w Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie jakiegokolwiek Oprogramowania.

Ograniczenie odpowiedzialności osób trzecich (tj. dystrybutorów/instalatorów). Witryna może od czasu do czasu zawierać materiały, dane lub informacje dostarczane, publikowane lub oferowane przez strony trzecie. Użytkownik zgadza się, że ani Gogogate INC. ani jej podmioty stowarzyszone, usługodawcy lub partnerzy biznesowi nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za takie materiały, dane lub informacje stron trzecich. Użytkownik rozumie również, że Gogogate INC. nie ponosi odpowiedzialności za usługi lub produkty sprzedawane przez strony trzecie, nawet jeśli udostępniamy informacje lub linki do stron internetowych tych stron trzecich, które sprzedają produkty Gogogate INC. Strony trzecie obejmują App Store, Android Market Place, dealerów, instalatorów lub dystrybutorów. Użytkownik niniejszym zwalnia firmę Gogogate INC. i jej podmioty stowarzyszone z wszelkich przeszłych, obecnych i przyszłych roszczeń, zobowiązań i szkód, znanych lub nieznanych, wynikających z lub w związku z usługami lub produktami dostarczanymi przez jakąkolwiek stronę trzecią wskazaną na naszych stronach internetowych.

Zastrzeżenie:Materiały udostępnione na tej stronie, w tym materiały w powiązanych witrynach bezpośrednio lub pośrednio dostępnych z tej strony, są dostarczane "tak jak są" bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu lub nienaruszania praw. Nie gwarantujemy, że materiały będą wolne od błędów, wirusów, zniesławiających, obraźliwych lub innych szkodliwych treści. Niniejsza witryna może również zawierać publikacje zawierające nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Ponadto od czasu do czasu firma Gogogate INC. lub jej dostawcy mogą wprowadzać zmiany i/lub ulepszenia w produktach i usługach świadczonych w dowolnym momencie. Gogogate INC. nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację stron internetowych lub jakichkolwiek treści znajdujących się na tych stronach i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie.

Odpowiedzialność: W żadnym wypadku ani my, ani nasze podmioty stowarzyszone, pracownicy, agenci lub dostawcy nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bez ograniczeń, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, wynikowe lub inne szkody (w tym bez ograniczeń utracone zyski, utracone przychody lub podobne straty ekonomiczne), czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów dostępnych na tej stronie lub jakiejkolwiek powiązanej stronie, produktu ismartgate lub powiązanej z nim aplikacji i oprogramowania, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości ich wystąpienia, ani za jakiekolwiek roszczenia strony trzeciej.

Dostawa O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, Gogogate INC. użyje według własnego uznania renomowanego przewoźnika i odpowiednich środków dostawy. Gogogate INC. może dostarczać Produkty w przesyłkach częściowych, pod warunkiem, że jest to wcześniej uzgodnione i akceptowalne dla klienta. W przypadku, gdy Produkty są dostarczane w przesyłkach częściowych, każda przesyłka częściowa jest uważana za przedmiot odrębnej Umowy. Żadne niewykonanie lub niepowodzenie Gogogate INC. w odniesieniu do jednej lub więcej częściowych dostaw nie wpłynie na Umowę w odniesieniu do Produktów wcześniej dostarczonych lub niedostarczonych.

Gogogate INC. dąży do szybkiej dostawy. Mogą jednak istnieć powody, dla których Gogogate INC. (z których większość jest poza kontrolą Gogogate INC.). W związku z tym wszelkie daty podane przez Gogogate INC. dla dostawy Produktów lub świadczenia Usług są jedynie szacunkowe, a Gogogate INC. nie może i nie zobowiązuje się, że dostawa nastąpi w określonych terminach, z wyjątkiem przypadków, gdy takie daty dostawy zostały wyraźnie potwierdzone przez Gogogate INC. jako wiążące.

Jeśli Produkty nie mogą zostać dostarczone lub Usługi świadczone w jakimkolwiek szacowanym lub docelowym terminie podanym przez Gogogate INC. Gogogate INC. może anulować zamówienie i zwrócić wszelkie pieniądze zapłacone przez Klienta.