Gwarancja na produkt i polityka zwrotów

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, ponieważ odnosi się on do praw użytkownika dotyczących tego produktu, jak również wszelkich ograniczeń, które mogą mieć zastosowanie.

Polityka ograniczonej gwarancji: Produkty ismartgate i wszystkie inne produkty na tej stronie internetowej (o ile nie określono inaczej) są objęte roczną (1) gwarancją na wady mechaniczne i elektryczne, pod warunkiem, że produkty były używane zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Roczny okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu urządzenia przez użytkownika. Jeśli klient nie posiada oryginalnego dowodu zakupu, Gogogate INC. określi uprawnienia gwarancyjne na podstawie daty produkcji.

Jeśli nasz produkt ulegnie awarii, 1) wymienimy lub naprawimy produkt lub 2) zdecydujemy się zwrócić użytkownikowi cenę zakupu zapłaconą za produkt, a powyższe będzie jedynym środkiem zaradczym klienta w przypadku naruszenia niniejszej gwarancji. Produkty mogą zostać zastąpione odnowionymi jednostkami lub innymi modelami o podobnej funkcjonalności. Użytkownik rozumie również, że powyższe opcje zostaną wdrożone według własnego uznania Gogogate INC. lub GOGOGATE INC.

Nasza ograniczona gwarancja może zostać przeniesiona z pierwotnego klienta na kolejnego właściciela, ale okres gwarancji nie zostanie przedłużony w wyniku przeniesienia własności.

Gogogate INC. nie przyjmuje żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do a) normalnego zużycia, b) produktów bez wad wykonania lub wad produktu, c) niewłaściwego użycia, nadużycia, zaniedbania, wypadków, oszustwa, c) użycia niewłaściwego napięcia (jest to urządzenie niskonapięciowe), d) działania siły wyższej, e) nieautoryzowanego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu, f) części eksploatacyjnych, takich jak baterie.

Z WYJĄTKIEM ZAKRESU OKREŚLONEGO POWYŻEJ W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, NASZE PRODUKTY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, GOGOGATE INC. ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ OGRANICZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW I USŁUG DO OKRESU GWARANCYJNEGO. GOGOGATE INC. NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE PRODUKTÓW I USŁUG BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE. GOGOGATE INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KOSZTY ROBOCIZNY (W TYM KOSZTY INSTALACJI) ZWIĄZANE Z JEJ PRODUKTAMI I USŁUGAMI LUB KOSZTY NAPRAWY, WYMIANY LUB USZKODZENIA ZWIĄZANE Z INNYMI PRODUKTAMI I USŁUGAMI NIE SPRZEDAWANYMI PRZEZ GOGOGATE INC. EUROPE S.L.

W żadnym wypadku Gogogate INC. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe wynikające z naszych produktów lub oprogramowania pobranego na telefon lub inne urządzenie, a użytkownik zgadza się zwolnić Gogogate INC. z wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód i roszczeń wynikających z wszelkich zastosowań naszych produktów i oprogramowania.

Polityka zwrotów:
Prawo do zwrotu i polityka zwrotów

Użytkownik może zwrócić zakupione Produkty w celu uzyskania pełnego zwrotu faktycznie zapłaconej ceny zakupu Produktów w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania Produktów,
pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 - Należy uzyskać numer referencyjny zwrotu (RMA) firmy Gogogate INC. Numer ten można uzyskać od Gogogate INC., dzwoniąc do nas pod numer (855) 473 6765 lub prosząc o numer za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: servicerma@ismartgate.com .

 - Numer referencyjny zwrotu Gogogate INC. musi być umieszczony w widocznym miejscu na zewnętrznej stronie paczki, w której zwracane są Produkty.

 - Faktura Gogogate INC. musi być dołączona do zwracanych Produktów. Produkty muszą zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu, w stanie "jak nowe", wraz ze wszystkimi komponentami, częściami, akcesoriami, kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi oraz innymi dokumentami i przedmiotami. Oczekuje się, że Klient odpowiednio zapakuje produkt w celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu i wyśle produkt do Gogogate INC. na własny koszt Klienta.

W przypadku zwrotu Produktów (1) które zostały uszkodzone lub używane, (2) po upływie 30 dni roboczych okresu zwrotu (lub innego dłuższego okresu określonego przez obowiązujące prawo), (3) których części, w tym komponenty, dołączone produkty, akcesoria, opakowania, pudełka, dokumenty i / lub inne elementy są uszkodzone lub ich brakuje, lub (4) bez opłaconej z góry dostawy, Gogogate INC. zachowuje prawo do odmowy zwrotu ceny zakupu Produktu (z zastrzeżeniem obowiązującego prawa lokalnego) lub do naliczenia opłat za naprawę, uzupełnienie zapasów lub powiązanych opłat i kosztów dostawy. Gogogate INC. może w takim przypadku odliczyć te opłaty od wszelkich płatności, które mają zostać zwrócone użytkownikowi.

Po zwrocie Produktów Gogogate INC., z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń, zwróci rzeczywistą kwotę zapłaconą Gogogate INC. pomniejszoną o wszelkie opłaty należne Gogogate INC. (zgodnie z powyższym), poprzez uznanie odpowiedniej karty kredytowej lub konta bankowego (lub w inny sposób).

Wydanie przez Gogogate INC. numeru referencyjnego zwrotu nie stanowi akceptacji ani uznania jakiegokolwiek prawa do zwrotu Produktów, z wyjątkiem zakresu, w jakim niniejsze Warunki lub obowiązujące przepisy prawa przyznają takie prawo.

15. Wyjątki od prawa do powrotu
Prawo do zwrotu nie ma zastosowania, jeśli użytkownik nie kupuje Produktów lub Usług jako konsument. Prawo do zwrotu i refundacji nie ma zastosowania do oprogramowania sprzedawanego wraz z produktami Gogogate INC. lub jako oddzielny produkt, jeśli plomba licencyjna została zerwana i/lub opakowanie termokurczliwe zostało otwarte. Ponadto użytkownik nie może zwrócić Produktu i ubiegać się o zwrot pieniędzy, jeśli dany Produkt jest produktem spersonalizowanym, takim jak grawerunek lub inne środki indywidualnej personalizacji wykonane zgodnie ze specyfikacjami użytkownika.

Wszystkie produkty zwrócone do Gogogate INC. zostaną przeanalizowane w celu ustalenia kwalifikowalności gwarancji zgodnie z polityką ograniczonej gwarancji opisaną powyżej. Jeśli produkt zostanie uznany za kwalifikujący się do gwarancji, Gogogate INC. pokryje wszystkie koszty wysyłki z powrotem do Klienta. Jeśli produkt zostanie uznany za niekwalifikujący się do gwarancji zgodnie z polityką gwarancyjną opisaną powyżej, Gogogate INC. nie ponosi odpowiedzialności za naprawę produktu, a produkt zostanie zwrócony klientowi na jego własny koszt.