Produktgaranti och returpolicy

Läs detta dokument noggrant eftersom det gäller dina rättigheter avseende denna produkt samt eventuella begränsningar som kan gälla.

Policy för begränsad garanti: ismartgate-produkterna och alla andra produkter på denna webbplats (om inte annat anges) levereras med ett (1) års garanti mot mekaniska och elektriska defekter förutsatt att produkterna har använts i enlighet med den dokumentation som tillhandahålls. Garantiperioden på 1 år börjar löpa från och med inköpsdatumet för användaren av enheten. Om kunden inte har något originalinköpsbevis kommer Gogogate INC. att fastställa garantiberättigande via tillverkningsdatumet.

Om vår produkt inte fungerar kommer vi antingen 1) att ersätta eller reparera din produkt eller 2) besluta att återbetala det inköpspris som du har betalat för produkten och det föregående kommer att vara kundens enda åtgärd för brott mot denna garanti. Produkter kan ersättas av renoverade enheter eller av olika modeller med liknande funktionalitet. Du förstår också att ovanstående alternativ kommer att implementeras efter Gogogate INC. eller GOGOGATE INC.s eget gottfinnande.

Vår begränsade garanti kan överföras från den ursprungliga kunden till en senare ägare, men garantiperioden kommer inte att förlängas i fråga om varaktighet eller täckning till följd av denna överföring av äganderätten.

Gogogate INC. åtar sig inga garantiåtaganden med avseende på a) normalt slitage, b) produkter utan tillverknings- eller produktfel, c) felaktig användning, missbruk, oaktsamhet, olyckor, bedrägeri, c) användning av felaktig spänning (detta är en lågspänningsenhet), d) naturkatastrofer, e) icke auktoriserad eller icke avsedd användning av produkten, f) förbrukningsdelar som batterier.

FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM ANGES OVAN I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TILLHANDAHÅLLS VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER I BEFINTLIGT SKICK, OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER SIG GOGOGATE INC. FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA OCH BEGRÄNSAR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA TILL GARANTIPERIODEN. GOGOGATE INC. GARANTERAR INTE ATT DRIFTEN AV PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER OAVBRUTEN. GOGOGATE INC. ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA ARBETSKOSTNADER (INKLUSIVE INSTALLATIONSKOSTNADER) SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED DESS PRODUKTER OCH TJÄNSTER ELLER REPARATIONS-, ERSÄTTNINGS- ELLER SKADEKOSTNADER SOM ÄR RELATERADE TILL ANDRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM INTE SÄLJS AV GOGOGATE INC. EUROPE S.L.

Under inga omständigheter kommer Gogogate INC. att hållas ansvarig för följdskador eller tillfälliga skador till följd av våra produkter eller programvara som laddats ner till din telefon eller någon annan enhet och du samtycker till att hålla Gogogate INC. skadelös från allt ansvar, förluster, skador och anspråk som härrör från all användning av våra produkter och programvara.

Returpolicy:
Din rätt till retur och returpolicy

Du kan returnera köpta produkter för full återbetalning av det inköpspris för produkten som faktiskt betalats inom 30 arbetsdagar efter det datum då du mottog produkterna,
under förutsättning att följande villkor uppfylls:

 - Du måste få ett Gogogate INC. returreferensnummer (RMA). Detta nummer kan erhållas från Gogogate INC. genom att ringa oss på (855) 473 6765 eller genom att begära numret via e-post på: servicerma@ismartgate.com .

 - Gogogate INC. returreferensnummer måste visas på ett tydligt sätt på utsidan av paketet där produkterna returneras.

 - Din Gogogate INC.-faktura måste bifogas de returnerade produkterna. Produkterna måste returneras i originalförpackningen, i "som nytt skick", och med alla komponentprodukter, delar, tillbehör, garantikort, manualer och andra dokument och föremål. Kunden förväntas packa om produkten ordentligt för att undvika skador under transport och att skicka produkten till Gogogate INC. på kundens egen bekostnad.

Om du returnerar produkter (1) som har skadats eller använts, (2) efter returperioden på 30 arbetsdagar (eller annan längre period som anges i tillämplig lag), (3) delar av vilka, inklusive komponenter, inkluderade produkter, tillbehör, förpackningar, lådor, dokument och/eller andra föremål är skadade eller saknas, eller (4) utan förbetald leverans, förbehåller sig Gogogate INC. rätten att antingen vägra att återbetala produktens inköpspris (med förbehåll för tillämplig lokal lag) eller att debitera dig reparations-, lager- eller relaterade avgifter och leveranskostnader. Gogogate INC. kan i så fall dra av dessa avgifter och avgifter från eventuella betalningar som ska återbetalas till dig.

Vid återlämnande av produkter kommer Gogogate INC. att, med förbehåll för ovanstående begränsningar, återbetala det faktiska belopp som betalats till Gogogate INC. , minus eventuella avgifter och avgifter som ska betalas till Gogogate INC. (enligt ovan), genom att kreditera ditt relevanta kreditkort eller bankkonto (eller på annat sätt).

Utfärdandet av Gogogate INC. av ett referensnummer för retur ska inte utgöra ett godkännande eller erkännande av någon rätt att returnera produkter, utom i den utsträckning som dessa villkor eller obligatoriska tillämpliga lagar ger en sådan rätt.

15. Undantag från rätten till återlämnande
Returrätten gäller inte om du inte köper produkter eller tjänster som konsument. Rätten till retur och återbetalning gäller inte programvara som säljs med Gogogate INC.-produkter, eller som en separat produkt, om licensförseglingen har brutits och / eller krympförpackningen öppnats. Vidare får du inte returnera en produkt och kräva återbetalning om den berörda produkten är en personlig produkt, till exempel en gravyr eller andra medel för individuell personalisering som gjorts i enlighet med dina specifikationer.

Alla produkter som returneras till Gogogate INC. kommer att analyseras för att avgöra om de är berättigade till garanti enligt den begränsade garantipolicyn som beskrivs ovan. Om produkten bedöms vara berättigad till garanti kommer Gogogate INC. att bära alla fraktkostnader tillbaka till kunden. Om produkten inte anses vara berättigad till garanti enligt den garantipolicy som beskrivs ovan, har Gogogate INC. inget ansvar för att reparera produkten och produkten kommer att returneras till kunden på egen bekostnad.