Villkor och anvisningar

Dessa villkor är tillämpliga för den globala användningen av webbplatserna ismartgate och Gogogate som drivs av Gogogate INC. och dess dotterbolag. Dessa villkor kan komma att ändras utan föregående meddelande.

 Äganderätt.

Upphovsrätt/varumärke.
Denna webbplats, inklusive men inte begränsat till design, text, programvara, ritningar, konfigurationer, grafik och annat material ("Innehållet") är upphovsrättsskyddat. Innehållet får inte ändras, kopieras, distribueras, inramas, reproduceras, publiceras på nytt, laddas ner, visas, publiceras, överföras eller säljas i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, utan Gogogate INC. 's föregående skriftliga tillstånd, förutom att du kan ladda ner och skriva ut innehåll för användning som inte är konkurrenskraftig med eller nedsättande för Gogogate INC. och dess dotterbolag eller tjänsteleverantörer. Du samtycker till att hålla all upphovsrätt eller annat äganderättsligt material intakt och att du inte överför något innehåll till någon annan person såvida du inte ger dem meddelande om, och de samtycker till att acceptera, de skyldigheter som uppstår enligt dessa användarvillkor. All annan användning av Innehållet är strängt förbjuden. Andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn eller logotyper och företagsnamn eller logotyper som visas på webbplatsen tillhör respektive ägare.

Programvara.
All programvara eller app som är associerad med ismartgate-produkten, inklusive filer, bilder som genereras av programvaran, kod och data som medföljer programvaran (gemensamt "programvara"), som används eller är tillgänglig via webbplatsen får användas av dig enbart för åtkomst till och användning av webbplatsen för ändamål som uttryckligen anges på webbplatsen, förutsatt att sådan användning inte konkurrerar med ismartgate-produkten. Gogogate INC. , dess dotterbolag, tjänsteleverantörer och affärspartners behåller full och fullständig titel till alla immateriella rättigheter som de kan äga i programvaran. Du samtycker till att inte kopiera, distribuera, sälja, modifiera, dekompilera, bakåtkompilera, demontera eller skapa härledda verk från någon programvara.

Ansvarsbegränsning för tredje part (t.ex. distributörer/installatörer). Webbplatsen kan då och då innehålla material, data eller information som tillhandahålls, publiceras eller erbjuds av tredje part. Du samtycker till att varken Gogogate INC. eller dess dotterbolag, tjänsteleverantörer eller affärspartners ska ha något som helst ansvar gentemot dig för sådant material, data eller information från tredje part. Du förstår också att Gogogate INC. inte är ansvarig för de tjänster eller produkter som säljs av tredje part även om vi ger dig information eller länkar till dessa tredje parts webbplatser som säljer Gogogate INC. produkter. Tredje parter inkluderar App Store, Android Market Place, återförsäljare, installatörer eller distributörer. Du befriar härmed Gogogate INC. och dess dotterbolag från alla tidigare, nuvarande och framtida anspråk, skulder och skador, kända eller okända, som uppstår på grund av eller i samband med tjänster eller produkter som tillhandahålls av någon tredje part som identifieras på våra webbplatser.

Ansvarsfriskrivning:Materialet som görs tillgängligt på denna webbplats, inklusive material på länkade webbplatser som är direkt eller indirekt tillgängliga från denna webbplats, tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel eller icke-intrång. Vi garanterar inte att materialet kommer att vara felfritt eller fritt från virus, ärekränkande, stötande eller annat skadligt material. Denna webbplats kan också innehålla publikationer med tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Dessutom kan Gogogate INC. eller dess respektive leverantörer från tid till annan göra ändringar och / eller förbättringar av de produkter och tjänster som tillhandahålls när som helst. Gogogate INC. har inget ansvar för att uppdatera webbplatserna eller något innehåll som finns på dessa webbplatser och kan inte hållas ansvarigt för något misslyckande att göra det.

Ansvarsskyldighet: Under inga omständigheter ska vi, eller våra dotterbolag, personal, agenter eller leverantörer, vara ansvariga för några skador, inklusive utan begränsning, direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, straffrättsliga, följdskador eller andra skador (inklusive utan begränsning förlorad vinst, förlorade intäkter eller liknande ekonomisk förlust), vare sig i kontrakt, skadestånd eller på annat sätt, som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda det material som finns tillgängligt på denna webbplats eller någon länkad webbplats, ismartgate-produkten eller dess relaterade app och programvara, även om vi informeras om möjligheten till detta, eller för något krav från tredje part.

Leverans Om inte annat överenskommits enligt avtal kommer Gogogate INC. att använda efter eget gottfinnande, en ansedd transportör och lämpliga leveransmedel. Gogogate INC. kan leverera produkter i delleveranser förutsatt att det är överenskommet och acceptabelt för kunden. Om produkter levereras i delleveranser anses varje delleverans vara föremål för ett separat kontrakt. Ingen standard eller misslyckande av Gogogate INC. med avseende på en eller flera delleveranser kommer att påverka avtalet med avseende på tidigare levererade produkter eller olevererade produkter.

Gogogate INC. strävar efter att leverera snabbt. Det kan dock finnas skäl till Gogogate INC. 's oförmåga att skicka enligt sina måldatum (varav de flesta är utanför Gogogate INC.'s kontroll). Följaktligen är alla datum som anges av Gogogate INC. för leverans av produkter eller tillhandahållande av tjänster endast uppskattningar, och Gogogate INC. kan inte och åtar sig inte att leverans kommer att ske på några angivna datum, utom i händelse av att sådana leveransdatum uttryckligen har bekräftats av Gogogate INC. som bindande.

Om produkter inte kan levereras eller tjänster utföras vid beräknade eller måldatum som anges av Gogogate INC. Gogogate INC. kan välja att annullera beställningen och återbetala alla pengar som betalats av kunden.