Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het wereldwijde gebruik van de ismartgate en Gogogate websites beheerd door Gogogate INC. en haar filialen. Deze AV kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 Eigendomsrechten.

Auteursrechten/handelsmerk.
Deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerp, tekst, software, tekeningen, configuraties, afbeeldingen en andere materialen (de "Inhoud") zijn auteursrechtelijk beschermd. De Content mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, ingelijst, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, geplaatst, verzonden of verkocht in welke vorm of op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gogogate INC. voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve dat u Content mag downloaden en printen voor gebruik dat niet concurrerend of denigrerend is voor Gogogate INC. en haar Affiliates of Service Providers. U stemt ermee in om alle auteursrechten of andere eigendomsmaterialen intact te houden en dat u geen Content overdraagt aan een andere persoon, tenzij u hen op de hoogte stelt van, en zij instemmen met, de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van de Inhoud is strikt verboden. Andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen of logo's en bedrijfsnamen of logo's die op de Site worden weergegeven, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Software.
Alle software, of App geassocieerd met het ismartgate product, inclusief alle bestanden, afbeeldingen gegenereerd door de software, code en gegevens die bij de software horen (collectief, "Software"), gebruikt of toegankelijk via de Site mag door u uitsluitend worden gebruikt voor toegang tot en gebruik van de Site voor doeleinden die uitdrukkelijk op de Site zijn vermeld, op voorwaarde dat dergelijk gebruik niet concurrerend is met het ismartgate product. Gogogate INC. , haar Affiliates, Service Providers en Business Partners behouden het volledige eigendomsrecht op alle intellectuele eigendomsrechten die zij kunnen bezitten in de Software. U stemt ermee in om geen Software te kopiëren, te distribueren, te verkopen, te wijzigen, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren of afgeleide werken van de Software te maken.

Beperking van aansprakelijkheid door derden (d.w.z. distributeurs/installateurs). De site kan van tijd tot tijd materiaal, gegevens of informatie verstrekt, geplaatst of aangeboden door derden bevatten. U stemt ermee in dat noch Gogogate INC. noch haar Affiliates, Service Providers of Business Partners op enigerlei wijze aansprakelijk zijn jegens u voor dergelijk materiaal, gegevens of informatie van derden. U begrijpt ook dat Gogate INC. niet verantwoordelijk is voor de diensten of producten verkocht door Derden, zelfs als wij u voorzien van informatie of links naar deze websites van derden die Gogate INC. producten verkopen. Derden omvatten de App Store, de Android Market Place, dealers, installateurs of distributeurs. Hierbij ontslaat u Gogogate INC. en haar gelieerde ondernemingen van alle vroegere, huidige en toekomstige claims, aansprakelijkheden en schade, bekend of onbekend, voortvloeiend uit of in verband met diensten of producten geleverd door een derde partij geïdentificeerd in onze websites.

Disclaimer:De materialen die op deze site beschikbaar worden gesteld, inclusief materialen op gekoppelde sites die direct of indirect toegankelijk zijn vanaf deze site, worden geleverd "zoals ze zijn", zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk. Wij garanderen niet dat de materialen vrij zijn van fouten, virussen, lasterlijke, aanstootgevende of andere schadelijke zaken. Deze site kan ook publicaties bevatten met technische onnauwkeurigheden of typografische fouten. Daarnaast kan Gogogate INC. of haar respectievelijke leveranciers van tijd tot tijd wijzigingen en/of verbeteringen aanbrengen in de geleverde producten en diensten. Gogogate INC. heeft geen verantwoordelijkheid om de websites of de inhoud op deze websites bij te werken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het nalaten dit te doen.

Aansprakelijkheid: Onder geen enkele omstandigheid zullen wij, noch onze gelieerde ondernemingen, personeel, agenten of leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten of soortgelijk economisch verlies), hetzij contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de materialen op deze site of een gekoppelde site, het ismartgate-product of de bijbehorende app en Software, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid daarvan, noch voor enige vordering door een derde partij.

Levering Tenzij contractueel anders overeengekomen, zal Gogogate INC. naar eigen goeddunken een gerenommeerde vervoerder en geschikte wijze van levering gebruiken. Gogate INC. kan Producten in deelzendingen leveren, mits dit vooraf is overeengekomen en aanvaardbaar is voor de klant. Indien Producten in deelzendingen worden geleverd, wordt elke deelzending geacht het onderwerp te zijn van een afzonderlijk Contract. Geen enkel verzuim of tekortkoming door Gogogate INC. met betrekking tot een of meer deelzendingen heeft invloed op het Contract met betrekking tot eerder geleverde Producten of nog niet geleverde Producten.

Gogogate INC. streeft ernaar snel te leveren. Er kunnen echter redenen zijn waarom Gogogate INC. niet in staat zijn om te verzenden volgens haar streefdata (waarvan de meeste buiten de controle van Gogate INC. liggen). Dienovereenkomstig zijn alle data gegeven door Gogogate INC. voor de levering van Producten of het verlenen van Diensten slechts schattingen, en Gogogate INC. kan en zal niet garanderen dat levering zal plaatsvinden op enige gespecificeerde data, behalve in het geval dat dergelijke leveringsdata expliciet door Gogogate INC. als bindend zijn bevestigd.

Indien Producten niet kunnen worden geleverd of Diensten niet kunnen worden verleend op een door Gogogate INC. opgegeven geschatte datum of streefdatum, kan Gogate INC. ervoor kiezen de bestelling te annuleren en het door de Klant betaalde bedrag terug te betalen. kan Gogogate INC. ervoor kiezen de bestelling te annuleren en het door de Klant betaalde geld terug te betalen.